Bashkëpunimi i qytetarëve me KKSH-në sjell afirmimin e gjuhes shqipe në organet shtetërore

Ombudsmani republikan me Rekomandimin e datës 24 prill 2016 në rastin Këshilli kombëtar shqiptar kundër Entit republikan për sigurime shëndetësore, ka vërtetuar që dega e Entit për Bujanoc ka bërë shkelje në punë në dëm të të drejtave të Këshillit lidhur me përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe me shkrimin e saj.

Fillimi i procedurës

Shkak për fillimin e ankesëpadisë ishin shqetësimet e paraqitura në administratën e Këshillit të qytetarit Nagip Taipi nga Tërnoci “që Këshilli për qëllim të zbatimit të gjuhës shqipe të reagojë gjatë procesit të ndërrimit të librezave të shëndetësisë në kartela biometrike, sepse të njejtat po lëshohen vetëm në gjuhën serbe me shkrimin cirilik”.

Duke konsideruar shqetësimin e pranuar jashtëzakonisht të rëndësishëm, Këshilli, në bazë të autorizimeve ligjore, menjëher kishte paraqitur të njejtin në degën e Entit në Bujanoc duke kërkuar “të mundësojë lëshimin e librezave shëndetësore përfshirë dhe kartelën me shënimin e tekstit edhe në gjuhën shqipe me shkrimin e saj përkrah tekstit në gjuhën serbe me shkrimin e saj, si dhe të bëj shënimin e emrit personal në gjuhën shqipe me shkrimin e saj, gjithnjë duke u bazuar në dokumentet personale”.

Pas kësaj, drejtori i degës së Entit për Bujanoc, Danijel Stojanović, pa e marrë fare parasysh të drejtën e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe me shkrimin e saj në territorin e komunës së Bujanocit (si e drejtë e garantuar), dhe në vend se të presim pëgjigje, në formë të shkruar “na njofton që shqetësimet e paraqitura është e nevojshme t’i shënojmë edhe në gjuhën serbe ashtu që të munden të përgjigjen - nëse eventualisht në të njejtën ekziston ndonjë çështje për të cilën kishin mundur të përgjigjen”.

Ndërkaq shkresën e drejtorit të degës, Këshilli e kishte konsideruar se përbën shkelje në dëm të të drejtave të Këshillit (kësisoj edhe dëm të bashkësisë shqiptare) lidhur me përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe me shkrimin e saj, dhe si e tillë ishte bazë e mjaftueshme që Këshilli në fund të dhjetorit të vitit të kaluar t’a paraqes ankesëpadinë tek Ombudsmani kundër Entit.

Vërtetimi i fakteve

Më tej, Ombudsmani duke e konsideruar të bazuar ankesëpadinë e Këshillit, konstaton që dega e Entit ka bër shkelje në punë në dëm të të drejtave të Këshillit lidhur me përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, ndërsa për drejtorin e degës konstaton se ka proceduar në mënyrë të kundërligjshme, të parregulltë dhe jokorrekte me refuzimin e tij të përgjigjet në shkresën e Këshillit për arsye se është e paraqitur në gjuhën shqipe, si dhe kishte kërkuar ta dorëzojmë përkthimin e shkresës edhe në gjuhën serbe – nëse presim të marrim përgjigje.
Gjithashtu Ombudsmani konstaton që dega e Entit në Bujanoc, ka bër lëshime në punë sepse nuk i ka vendosur njoftimet në gjuhën shqipe të qasshme për qytetarët shqiptar, mbi të drejtën e tyre që dokumentin (librezën ose kartelën) mbi sigurimin shëndetësor ta marrin edhe në gjuhën shqipe me shkrimin e saj – si e drejtë e barabartë në përdorim zyrtar, si dhe mbi mënyrën e realizimit të kësaj të drejte.

Rekomandimet

Më tej, Ombudsmani ka rekomanduar filialin e Entit për rrethin e Pçinjës dhe veçanërisht degën në Bujanoc, që ta bëjn organizimin e punës në shërbimin e vet në mënyrën që të sigurojnë realizimin e të drejtave të qytetarëve që gjatë komunikimit në formë të shkruar dhe me gojë të aplikojnë gjuhën shqipe, si dhe në procedurat për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave, detyrave dhe përgjegjësive të qytetarëve.
Ndërsa, drejtori i degës së Entit për Bujanoc përshkak të refuzimit të procedimit të shkresës sonë, të bëj kërkimfalje ndaj Këshillit kombëtar shqiptar.
Dega e Entit në Bujanoc,  ti vendos njoftimet në gjuhën shqipe të qasshme për qytetarët shqiptar, mbi të drejtën e tyre që dokumentin (librezën ose kartelën) mbi sigurimin shëndetësor ta marrin edhe në gjuhën shqipe me shkrimin e saj – si e drejtë e barabartë në përdorim zyrtar në territorin e komunës së Bujanocit.

Efekti

Këshilli këto ditë ka pranuar kërkimfaljen e drejtorit të degës së Entit për sigurime shëndetësore në Bujanoc, Danijel Stojanović, për refuzimin e përgjigjes ndaj shkresës tonë me shkakun që ishte e shkruar në gjuhën shqipe.
Konsiderojmë që ky rekomandim është i rëndësishëm edhe në kuptimin e afirmimit dhe praktimit të gjuhës shqipe me shkrimin e saj në punën e përditshme të administratës – pa marrë parasysh institucionin në territorin e komunës së Bujanocit, Preshevës dhe Medvegjës.. Gjithashtu shkon në drejtim të heqjes së praktikës negative të shërbyesve administrativ që në rast të paraqitjes së ndonjë kërkese në gjuhën shqipe, të njejtën nuk duhet përkthyer qytetari edhe në gjuhën serbe, por obligohen ta pranojnë dhe ti japin përgjigje në gjuhën shqipe.
Edhe nëpërmjet kësaj komunikate Këshilli inkurajon qytetarët shqiptar që në administratën tonë ti denoncojnë të gjitha rastet të cilat kanë të bëjnë me mos përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Shembulli i mësipërm është tregues se bashkëpunimi efektiv “qytetar – institucion” është i mundshëm.

                                                                                   

 Shërbimi për informim i KKSH-së