Mbahet Mbledhja e Katërt Këshillit Kombëtar Shqiptar

Këshillit Kombëtar Shqiptar ka mbajtur mbledhjen VI (katërt) për vitin 2015, në të cilën ka shqyrtuar gjashtë pika të rendin.

1. Konstatimi i dorëheqjes së zëvendës kryetarit Zejni Fejzullahut;

2. Propozim vendimi mbi zgjedhjen e zëvendës kryetarit të KKSH;

3. Shqyrtimi dhe miratimi i planit financiar për vitin 2015;

4. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës së Kuvendit Komunal në Preshevë për propozimin e anëtarëve të Këshillit, për shkollën fillore “Selami Hallaçi” Rahovicë;

5. Shqyrtimi dhe miratimi kërkesës së drejtoratit për shërbime publike dhe veprimtari shoqërore për propozimin e dy anëtarëve të Këshillit të shkollës fillore “D.Maksimoviq” në Bilaç;

6. Të ndryshme.

Pas diskutimeve të shumta rreth pikës së parë u konstatua dorëheqja e zëvendës kryetarit Zejni Fejzullahut dhe për zëvendës kryetar u zgjedh Edmond Isufi me shumicën e votave të anëtarëve prezent. Gjithashtu më pas u miratua aktvendimi mbi Planit Financiar për vitin 2015. Gjatë kësaj seance u shqyrtuan dhe u miratuan edhe pikat tjera të rendit të ditës.

Bujanoc, 04.05.2015 Shërbimi për informim i KKSH-së